Knjižnični red

Pri obisku knjižnice upoštevamo splošni bonton ter šolska pravila in spoštujemo druge uporabnike ter zaposlene.

Knjižnični red je del šolskih pravil (33.člen).

Ob vpisu na našo šolo postane vsak dijak član knjižnice. Enako tudi zaposleni na šoli. Članarine ni.

Izposojevalni čas za leposlovne knjige je 14 dni, za učbenike in strokovne knjige 30 dni, za revije in
neknjižno gradivo (videokasete, zgoščenke, DVD-je) pa 3 dni. Vsako gradivo razen domačega branja je možno po dogovoru enkrat podaljšati. Gradivo priročne knjižnice (leksikone, slovarje, priročnike …) si je možno sposoditi samo v čitalnici.

Gradivo si sposoja vsak sam s svojo dijaško izkaznico (ali drug identifikacijski dokument).

Dijaki morajo izposojeno gradivo vrniti do podelitve spričeval ob zaključku pouka v šolskem letu. Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si le-to lahko sposodijo tudi za delo med počitnicami, vendar morajo o tem obvestiti knjižničarko.

Nerednim uporabnikom se izposoja lahko odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Pred podelitvijo spričeval, še posebej zaključnih in maturitetnih, ali ob izpisu mora vsak dijak prinesti
potrdilo o vrnjenem knjižničnem gradivu. Potrdilo dobi pri knjižničarki.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, bralec nadomesti z enako
enoto. Za knjigo, ki je ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovana, povzročitelj škode poravna
odškodnino po dogovoru s knjižničarko in ravnateljem šole.

V knjižnici sta dijakom na voljo dva računalnika s povezavo v medmrežje. Namenjena sta iskanju različnih informacij in samostojnemu iskanju knjižnega gradiva. Prednost pri uporabi imajo dijaki, ki pripravljajo seminarsko nalogo.